top of page

FACTSHEET Polderwarmte inzake Warmtenet RichPort / Star Park

Updated: Sep 6, 2021

Samenvatting van afspraken tussen Polderwarmte en Coöperatie ABCA en Vereniging Star Park t.b.v. de leden


Warmtebedrijf Polderwarmte Polderwarmte ontwikkelt een slim groen warmtenet voor zakelijke afnemers op RichPort en Star Park in Schiphol-Rijk, Haarlemmermeer. Polderwarmte is een warmtebedrijf en zal het duurzame warmtenet en daarbij horende warmtebronnen en leidingennetwerk exploiteren en beheren. In partnerschap met Energie voor Elkaar is een solide organisatie gebouwd (met een stevige financiële en juridische basis) en nemen we op de warmtemarkt van Nederland ongeveer de 4e positie in.

Duurzaam De warmtebron bestaat uit de restwarmte van eerst één en later meerdere datacenters in Schiphol-Rijk. In het begin wordt nog gebruik gemaakt van een aardgasgestookte back-up en piekvoorziening om absolute leveringszekerheid te kunnen bieden, maar aansluiting op het warmtenet betekent sowieso, dat de situatie op het park en voor elke individuele afnemer, duurzamer is dan nu het geval is. Ook wordt nu al zoveel mogelijk rekening gehouden met de in de toekomst te verwachten in werking tredende nieuwe versie(s) van de Wet Collectieve Warmtevoorziening.

Betaalbaar Voor bijna alle panden op RichPort en Star Park, is kosteloos een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld (tussen aansluiting op het warmtenet en vervanging van de gasketels). In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie en gemiddeld genomen zijn de warmtekosten die Polderwarmte in rekening brengt 9% lager dan de verbruiks- en vaste kosten van aardgas. Met de stijging van de (belasting op de) aardgasprijs zal dit verschil groter worden. Speciaal voor dit warmtenet wordt een tarievenblad opgesteld, dat jaarlijks aangepast en gepubliceerd wordt op de website van RichPort.

Tarieven Er zijn vier verschillende soorten kosten voor een aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte. De verbruikskosten en vaste kosten zijn jaarlijkse kosten (maandelijks in rekening gebracht). De aansluitkosten op het warmtenet en bijkomende kosten zijn eenmalig.

1. Verbruikskosten, bestaan uit de werkelijk afgenomen (en gemeten) hoeveelheid warmte in GigaJoule vermenigvuldigt met het tarief. Deze worden middels maandelijkse bevoorschotting in rekening gebracht en jaarlijks wordt een eindafrekening opgemaakt. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd conform ACM en warmtewet richtlijnen en zal nooit hoger uitkomen dan het voorgeschreven tarief voor consumenten en kleinzakelijke verbruikers tot 100 kWth.

2. Vaste kosten, bestaan uit de opgestelde capaciteit in kiloWatt thermisch vermenigvuldigt met het vastrechttarief. Deze worden middels maandelijkse bevoorschotting in rekening gebracht. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CBS-productenprijsindex. Wanneer vóór 1 oktober 2021 voor 70% van de panden op RichPort en Star Park de overeenkomsten getekend zijn, kunnen die afnemers 3 jaar lang rekenen op de volgende extra korting op het verbruikstarief:

 • 20% in jaar 1

 • 15% in jaar 2

 • 10% in jaar 3

De korting gaat in op het moment dat de warmtelevering start. Ook hoeft de eerste termijn (=10%) van de eenmalige aansluitkosten en bijkomende kosten voor de inpassing pas betaald te worden bij aanvang van de aanleg van het warmtenet en de laatste, 5e termijn van 5%, pas 2 maanden na oplevering van een goed werkende warmteaansluiting.

3. Eenmalige aansluitkosten, voor de aansluiting van het pand op het warmtenet en de plaatsing van een warmte-afleverstation in de afgesproken opstellocatie van het pand.

4. Eenmalige bijkomende kosten, voor de inpassing van de warmtelevering op de bestaande verwarmingsinstallatie.

Overkoepelende overeenkomst In een overkoepelende overeenkomst met de Coöperatie RichPort en Vereniging Star Park zijn (met toestemming van de leden door het bestuur) afspraken gemaakt over:

 • Modelovereenkomsten die voor de eigenaren van het pand en afnemers van warmte als basis gebruikt kunnen worden en de wijze waarop deze in de toekomst mogelijk gewijzigd kunnen worden;

 • Korting voor de leden;

 • Zekerheid ten aanzien van continuïteit, solvabiliteit, duurzaamheid en toezien op naleving overige afspraken, zoals het in één hand houden van het warmtenetwerk en warmtelevering;

 • Het tracé van aansluitleidingen en de mogelijkheid om deze om niet in de gronden van Coöperatie en Vereniging aan te leggen en te exploiteren (via opstalrechtovereenkomsten in het Kadaster).

Deze afspraken worden op dit moment geformaliseerd.

Contractstukken eigenaren / afnemers Tussen eigenaar van het pand en Polderwarmte worden de volgende twee klantspecifieke overeenkomsten afgesloten:

 • Aansluitovereenkomst, waarin kort gezegd is vastgelegd onder welke voorwaarden en condities Polderwarmte de aansluiting op het warmtenet zal verzorgen

 • Leverings- en Transportovereenkomst, waarin kort gezegd is vastgelegd onder welke voorwaarden en condities Polderwarmte warmte zal leveren.

Daarnaast wordt per pand een rapportage opgesteld waarin de afspraken staan weergegeven naar aanleiding van de Technische Inventarisatie, ofwel, de opstellocatie van het warmte-afleverstation, de plek waar het warmtenet het pand binnenkomt en eventuele uitzonderingen op de verplichtingen van de algemene technische aansluitvoorwaarden. Op basis van deze rapportage wordt ook een offerte opgemaakt voor de specificatie van de eenmalig te betalen Bijkomende kosten.


=> Als u deze twee zaken, de technische rapportage en de bijkomende inpassingskosten, nog niet heeft laten opstellen door Polderwarmte, raden wij u aan dat nu snel te laten doen om van de korting te kunnen profiteren en de realisatie van het warmtenet te versnellen.

Algemene documenten die bij deze afspraken horen betreffen:

 • Algemene Leveringsvoorwaarden

 • Algemene Technische Aansluitvoorwaarden

 • Servicevoorwaarden Onderhoud en Storingsafhandeling van de warmtelevering

 • Model Overdracht- en opleverformulier aansluiting

 • Rekenvoorbeeld van de indexering van de verbruikstarieven

 • Rekenvoorbeeld van de financiële compensatie bij het opzeggen van de overeenkomsten binnen de initiële looptijd van 15 jaar

 • Tekening waarop de grenzen staan aangegeven van het bedrijvenpark RichPort/Star Park.

Tijdelijke overname huidige cv-ketels Indien gewenst wil Polderwarmte de verantwoordelijkheid van het onderhoud/ storingen van de huidige cv-ketels van panden overnemen, zogenoemd “instandhouden”. Hiervoor zal een separate instandhoudingsovereenkomst worden gesloten per pand (maatwerk) tussen de periode na ondertekening van de Aansluit- en Leverings- en Transportovereenkomst en de daadwerkelijke levering van de warmte vanuit het warmtenet van Polderwarmte.

Hoofdlijnen van aansluit- en leveringsovereenkomst

 • Leveringszekerheid: Dit is de topprioriteit van het warmtebedrijf en wordt gerealiseerd door hoge kwaliteitseisen te stellen aan het warmtenet, de aansluiting en de bron. Ook zijn (deels overkoepelende) afspraken gemaakt over continuïteit, solvabiliteit, duurzaamheid, vervreemding en aansprakelijkheid.

 • Duur van de overeenkomst: Eigenaren/afnemers gaan voor elk pand individuele overeenkomsten aan met Polderwarmte voor de levering van duurzame warmte voor de duur van 15 jaar. Na deze initiële looptijd wordt de overeenkomst in overleg verlengd met 1 of 3 jaar. Met een opzegtermijn van 9 maanden kunnen de overeenkomsten altijd opgezegd worden door de eigenaar/afnemer (niet door het warmtebedrijf), maar in de eerste 15 jaar moet dan wel een financiële compensatie betaald worden aan het warmtebedrijf over de resterende looptijd tot 15 jaar, die overigens (deels) weer teruggevraagd kan worden wanneer opnieuw aangesloten wordt op het warmtenet.

 • Service en onderhoud: Om aan de overeengekomen warmtevraag te voldoen:

  • worden aanvoer- en retourtemperatuur afspraken gemaakt,

  • wordt onderhoud en beheer gepleegd aan het warmte-afleverstation en het warmtenet (beide eigendom van Polderwarmte),

  • kunnen eventuele storingen 24/7 gemeld worden,

  • zal binnen 4 uur aangevangen worden met het herstellen van de storing én is een compensatieregeling van kracht.


Download hieronder de volledige Factsheet.

Factsheet afspraken Polderwarmte - RichPort en Star Park 20072021
.pdf
Download PDF • 104KB

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page