top of page

Interxion to supply residual heat to RichPort


English (Nederlandse versie onderaan):


Interxion to supply residual heat to Polderheat for business parks in Schiphol-Rijk


Interxion: A Digital Realty Company, provider of cloud- and carrier-neutral data center services in Europe, and heating company Polder Warmth, have teamed up to supply residual heat to business parks in Schiphol-Rijk. AMS5, an Interxion data center, is located in the southern tip of Schiphol-Rijk and will disconnect the residual heat. This has been agreed in a letter of intent. This makes Interxion the first data center company in the Netherlands to supply large-scale residual heat to industrial estates in the Randstad.


The residual heat is released when cooling the many servers within a data center. By linking a data center to a heat network, this residual heat can be used to heat other facilities or homes. It is often difficult to use residual heat for various reasons, for example because the distance between the disconnection and receiver cannot be too great. Because AMS5 is located directly next to RichPort and Starpark and these industrial estates would like to make it more sustainable, it is possible for Interxion and Polderheat to efficiently unlock the heat for them.


Save on gas

In addition to achieving sustainability goals, rising gas prices are an additional incentive for companies to reduce gas consumption as much as possible. Interxion and Polderheat anticipate that the residual heat supply to the buildings at RichPort and Starpark can have a huge impact on this. They expect to be able to support companies with the start of the project by supplying 45,000 GJ of heat and thus saving 1.5 million m3 of gas. Five years after the start, this can rise to the supply of 75,000 GJ of residual heat and a saving of 2.5 million m3 of gas. Since Interxion uses 100% green energy, there is a saving of 2,500 tons of CO2 per year at the start of the project. Within five years this can amount to a saving of 4,200 tons of CO2 per year.


The project is part of the Polder Warmth strategy, with the setting up of the Schiphol-Rijk Energy Hub as a dot on the horizon. In addition to AMS5 from Interxion, Polderheat also wants to connect other data centers to the heat network and thus provide various buildings at Schiphol-Rijk with heat.


Sustainability battle

“Our efforts are continuously focused on building green, energy-efficient data centers and making existing data centers more sustainable,” said Michel van den Assem, Managing Director at Interxion: A Digital Realty Company. “We are very much looking forward to entering into a partnership with a company such as Polder Warmth to support other companies in making their properties more sustainable. We are starting off with AMS5, but other Interxion data centers are already prepared for a possible connection to a heat network.”


“By full transparency and trusting each other, we have arrived at a partnership that works well for everyone involved,” says Valentijn Kleijnen, CEO of Polder Warmth. “We are making an investment from Interxion as well as from Polder Warmth to take this sustainability step. This project contributes to the acceleration of the energy transition and has all the elements to have a flywheel effect. This allows us to make a concrete contribution more quickly to reducing the use of fossil energy.”


 

Nederlands:


Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk


Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, en warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen. Dit is in een intentieverklaring overeengekomen. Interxion is daarmee het eerste datacenterbedrijf in Nederland dat grootschalig restwarmte gaat leveren aan bedrijventerreinen in de Randstad.


De restwarmte komt vrij bij het koelen van de vele servers binnen een datacenter. Door een datacenter te koppelen aan een warmtenet, kan deze restwarmte gebruikt worden om andere faciliteiten of woningen te verwarmen. Het is om diverse redenen vaak lastig om restwarmte in te zetten, bijvoorbeeld omdat de afstand tussen de uitkoppeling en ontvanger niet te groot kan zijn. Omdat AMS5 direct naast RichPort en Starpark ligt en deze bedrijventerreinen graag willen verduurzamen, is het voor Interxion en Polderwarmte mogelijk om efficiënt de warmte voor hen te ontsluiten.


Besparen op gas

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. Interxion en Polderwarmte voorzien dat de restwarmtelevering aan de panden op RichPort en Starpark hier een enorme impact op kan hebben. Zij verwachten met de start van het project bedrijven te kunnen ondersteunen door 45.000 GJ aan warmte te leveren en zo 1,5 miljoen m3 gas te besparen. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot het leveren van 75.000 GJ aan restwarmte en een besparing van 2,5 miljoen m3 gas. Aangezien Interxion 100% groene stroom gebruikt, is er in het begin van het project een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar.


Het project is onderdeel van de strategie van Polderwarmte, met als stip op de horizon het opzetten van Energy Hub Schiphol-Rijk. Naast AMS5 van Interxion, wil Polderwarmte ook andere datacenters aansluiten op het warmtenet en zo verschillende panden op Schiphol-Rijk van warmte voorzien.


Duurzaamheidsslag

“Onze inspanningen zijn continue gericht op het bouwen van groene, energie-efficiënte datacenters en bestaande datacenters te verduurzamen”, zegt Michel van den Assem, Managing Director bij Interxion: A Digital Realty Company. “Wij verheugen ons enorm om de samenwerking aan te gaan met een bedrijf als Polderwarmte en zo andere bedrijven te ondersteunen in het verduurzamen van hun panden. Met AMS5 bijten we het spits af, maar andere datacenters van Interxion zijn reeds voorbereid op een eventuele aansluiting op een warmtenet.”


“Door volledige transparantie en elkaar te vertrouwen, zijn we uitgekomen op een samenwerkingsverband dat goed werkt voor alle betrokkenen”, vertelt Valentijn Kleijnen, CEO van Polderwarmte. “Zowel vanuit Interxion als vanuit Polderwarmte doen we een investering om deze duurzaamheidsslag te slaan. Dit project draagt bij aan de versnelling van de energietransitie en heeft alle elementen in zich om een vliegwieleffect te hebben. Hierdoor kunnen wij sneller een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie.”
73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page