top of page

RichPort en Starpark kiezen voor duurzame warmte van Polderwarmte

Aan: Leden en gebruikers RichPort en Starpark Van: Frans Ooms, RichPort en Frans Neutelings, Starpark Datum: 12 januari 2022 Betreft: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame warmte van Polderwarmte

RichPort Starpark 20220112 aan leden inzake Polderwarmte
.pdf
Download PDF • 235KB

Wij wensen allen een gezond en voorspoedig 2022.

Op 9 december 2021 is aan u een persbericht gezonden om u te informeren over de overeenstemming die door RichPort en Starpark is bereikt met Polderwarmte over de levering van duurzame warmte. In deze notitie krijgt u uitleg over hoe een en ander tot stand is gekomen en wat deze mogelijkheid voor u en ons park kan betekenen.

Bij de initiatieven om de kwaliteit en het imago van RichPort en Starpark te verbeteren staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zijn we jaren geleden gestart met besprekingen voor het aanleggen van een warmtenet. Eerste initiatiefnemer was Meerlanden, maar zij kregen uiteindelijk de business case niet rond. Eind 2020 heeft Polderwarmte het initiatief overgenomen. Na uitvoerig onderhandelen zijn we begin december 2021 tot definitieve overeenkomsten gekomen.

Frans Neutelings van Starpark en Frans Ooms, als voorzitter van Coöperatie RichPort hebben op verzoek van de leden samen de onderhandelingen gevoerd en in samenwerking met mr. Imke van Loon de contracten beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat we onze leden een positief advies kunnen geven om nu de aansluit- en leveringsovereenkomsten aan te gaan met Polderwarmte.

RichPort en Starpark hebben een overkoepelende overeenkomst gesloten met Polderwarmte waarin diverse zaken worden geregeld t.a.v. kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid van levering. RichPort en Starpark zijn zelf geen verplichtingen aangegaan maar fungeren als gesprekspartner en controleur naar Polderwarmte. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de energieleverancier tenminste € 3 miljoen aan garantievermogen dient aan te houden, dat er een back-up installatie komt, dat alle afnemers van RichPort en Starpark dezelfde overeenkomsten voorgelegd krijgen en dezelfde instapkortingen (mits in het eerste kwartaal van 2022 de overeenkomsten met Polderwarmte aangegaan worden). Ook is er een boetebeding opgenomen voor het geval Polderwarmte zich niet aan de afspraken houdt. We sluiten in de contracten zoveel mogelijk aan op de nieuwe Wet Collectieve Warmte die in voorbereiding is. Die connectie is bijvoorbeeld belangrijk inzake de prijsvorming en dat deze niet automatisch wordt gekoppeld aan de gasprijs. We verwachten namelijk dat in de nieuwe Warmtewet de koppeling met de gasprijs zal worden losgelaten.

De energietransitie is vaak in het nieuws, mede in verband met de hoge prijsstijgingen van gas en elektra. De warmteprijzen worden vastgesteld door de overheid (ACM) waarbij de prijzen grotendeels gekoppeld zijn aan de gasprijs. Bij de recente berichten uit december 2021 heeft ACM aangegeven dat warmtebedrijven de prijsstijging van het gas niet volledig mogen doorbelasten. Polderwarmte heeft toegezegd dat zij, totdat de nieuwe Warmtewet van kracht is, te allen tijde onder het maximum van de toegestane tariefstijging zal blijven, en dit tarief voor een jaar lang zullen vastleggen. Voor 2022 zal Polderwarmte het tarief stellen op € 30,50/GJ. Dit betekent dat een stijging van 46% zal worden doorbelast aan de klanten van RichPort en Starpark, tegenover de door ACM maximaal toegestane prijsstijging van ruim 200% (1*). Klanten die in het eerste kwartaal van 2022 de overeenkomsten met Polderwarmte ondertekenen ontvangen bovendien substantiële korting waardoor de stijging nog verder teniet wordt gedaan. En, klanten gaan pas betalen vanaf het moment van warmtelevering, dat in de meeste gevallen pas in 2023 of later zal liggen.

Verbruikstarief Polderwarmte

2022

2021

Staffel 1: 0 - 4.830 GJ

GJ

€ 30,50

€ 20,84

Staffel 2: > 4.830 GJ

GJ

€ 14,90

€ 10,30

ACM verbruikstarief max variabel

€ 44,59

€ 21,08

De gasprijs (per m3 omgerekend naar GJ) ligt momenteel rond de € 50 excl. BTW. Dit bedrag is vergelijkbaar met de € 30,50 van Polderwarmte en € 44,59 van ACM. Het gasprijstarief van Vattenfall op € 50,08.

Los van de instapkortingen die door Polderwarmte wordt geboden is hun tarief beduidend lager dan het toegestane tarief van ACM en vergelijkbaar met het tarief van € 30,57/GJ dat Vattenfall rekent voor het eerste kwartaal 2022 voor haar warmtenet. Eneco rekent voor haar warmtenet in Amstelveen € 43,-/GJ in het eerste kwartaal 2022.

Polderwarmte heeft het vastrechttarief van € 10,02 kWth/jaar en de eenmalige aansluitbijdrage van € 51,10 per kWth in 2022 niet verhoogd. Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Het is essentieel voor de bruikbaarheid c.q. verhuurbaarheid van gebouwen dat er duurzaamheidsslagen worden gemaakt. Warmtenet vormt daarbij een essentieel onderdeel. In de infographic hieronder is de beoordelingswijze aangegeven welke door de overheid wordt gehanteerd bij het bepalen van het milieulabel:

Polderwarmte zal de warmte t.z.t. uit meerdere bronnen aanleveren, maar in aanvang wordt deze opgewekt uit de restwarmte van omliggende datacenters. Polderwarmte verzekert dat in de toekomst het aantal warmtebronnen zal worden uitgebreid en dat deze voortdurend verder zullen worden verduurzaamd. Er kunnen bijvoorbeeld nog grote slagen worden gemaakt met hogere uitgangstemperaturen bij datacenters. Ook zijn door Polderwarmte inmiddels vergunningen aangevraagd voor het toe- passen van innovatieve technieken zoals groene waterstof en aardwarmte.


Belangrijke afwegingen voor gebouweigenaren bij de keuze voor Polderwarmte:

Nadeel:

Door de grote investering welke Polderwarmte in het warmtenet moet doen is het vereist dat er een overeenkomst van 15 jaar aan ten grondslag ligt. Deze lange termijn zou door ondernemers als een nadeel ervaren kunnen worden. De overeenkomst is echter over- draagbaar.

Nadeel:

​Als in het gebouw recentelijk een nieuwe gasgestookte CV is aangeschaft zou deze ver- vroegd moeten worden afgeschreven. Polderwarmte is echter bereid een overnameprijs hiervoor te betalen.

Voordeel:

De warmtelevering is prijstechnisch concurrerend ten opzichte van gasgestookte verwar- mingsinstallaties. De prijs van warmte stijgt en daalt mee, maar minder frequent, minder scherp en blijft onder de aardgasprijzen.

Voordeel:

Het milieulabel van het gebouw verbetert waardoor het gebouw niet de kans loopt om uit de exploitatie gehaald te worden door strengere milieueisen van de overheid.

Voordeel:

Het gebouw wordt commercieel aantrekkelijker voor verhuur maar ook om te kunnen financieren door de strengere eisen die de marktpartijen stellen aan duurzaamheid.

Voorwaarde: Hoewel alle seinen op groen staan is het nog spannend of voldoende partijen zich op tijd (in Q1 van 2022) aan zullen melden voor het project. Dit is een voorwaarde voor Polderwarmte - en achterliggende financiers en subsidieverleners.

Conclusie: Gezien de steeds strenger wordende wetgeving lijkt het op lange termijn een no-brainer om aan te sluiten op duurzaamheidsprojecten zoals het warmtenet van Polderwarmte en levert het op de korte termijn kortingen op in de aansluit- en verbruikskosten.

Wij zijn van mening dat we met de overeenkomst met Polderwarmte een belangrijke stap hebben gezet in het verduurzamen van de gebouwen en de parken, tegen concurrerende prijzen welke in ieder geval lager zijn en zullen blijven dan met gasgestookte centrale. Indien u dit tijdig doet kunt u ook nog gebruik maken van de instapkorting die is overeengekomen met Polderwarmte.

Mocht u nog vragen hebben over het warmtenet dan kunt u contact opnemen met:

Mireille Bedeschi Polderwarmte Tupolevlaan 41 1119 NW Schiphol-Rijk 023 556 31 25 | www.polderwarmte.nl

Hartelijke groet, Frans Neutelings en Frans Ooms


 

1* In de pers is aangegeven dat ACM overweegt om een maximale stijging van 67% toe te staan, maar ACM staat volgens haar website een stijging van € 21,08 naar € 44,59 toe, dus 212% over het verbruiksrecht.

122 views0 comments

Recent Posts

See All

Hozzászólások


bottom of page