top of page

Werkzaamheden / Activities Fokkerweg – Beechavenue/Boeingavenue

Update 24-09-2021:

Volgende week dinsdag en woensdag nacht tussen 20:00 en 06:00 gaan worden de verkeersdrempels en restanten van de rijbaan aangebracht. Dit zorgt ervoor dat tussen deze tijden het verkeer anders moet rijden dan normaal. Hieronder staat de tijdelijke situatie aangegeven:

Boeingavenue

De verkeersdrempel ter hoogte van Vision Plaza wordt aangebracht. Beide nachten wordt hier gewerkt en kan autoverkeer via de Molenweg omrijden.

Beechavenue

Hier worden in de bocht bij de Caribbean Airlines en een rijbaan tussen de Fokkerweg en de Sikorskylaan werkzaamheden uitgevoerd. Dit werk gebeurt ook in de twee nachten van 28 en 29 september tussen 20:00 en 06:00. Tijdens deze nachten is de bocht bij de Caribbean Airlines volledig afgesloten. Autoverkeer dat bij de achterliggende bedrijven moeten zijn kan omrijden via de Beech avenue onder de Rijkerdreef door.


Op het gedeelte tussen de Fokkerweg en de Sikorskylaan wordt een om en om regeling ingesteld. Verkeersregelaars zorgen voor de doorgang. Automobilisten die bij de bedrijven Park Inn, Merzario, Caribbean Airlines etc. moeten zijn kunnen door het werkvak heenrijden bij de Beechavenue.


(Oorspronkelijk nieuwsbericht onderaan de pagina.)


English:

Next Tuesday and Wednesday night between 20:00 and 06:00, the speed bumps and remnants of the roadway will be installed. This means that between these times traffic has to drive differently than normal. The temporary situation is shown below:

Boeingavenue

The speed bump at Vision Plaza will be installed. Work will take place both nights and car traffic can detour via the Molenweg.

Beechavenue

Work is being carried out here in the bend at the Caribbean Airlines and a carriageway between the Fokkerweg and the Sikorskylaan. This also takes place during the two nights of September 28th and 29th between 20:00 and 06:00. During these nights, the bend at the Caribbean Airlines is completely closed. Car traffic that needs to reach the underlying companies can make a detour via the Beech avenue under the Rijkerdreef.


Alternate arrangements will be made on the section between Fokkerweg and Sikorskylaan. Traffic wardens ensure the passage. Motorists who need to be at the companies Park Inn, Merzario, Caribbean Airlines etc. can drive through the work area at the Beechavenue.


(Original news item below.)

De provincie Noord-Holland werkt vanaf 23 augustus 2021 aan de kruising van de Fokkerweg met de Beech- en Boeingavenue in de gemeente Haarlemmermeer. Hiervoor wordt de kruising deels afgesloten. Verkeer op de Fokkerweg kan rechtdoor blijven rijden. Verkeer van en naar de Beechavenue en Boeingavenue wordt met borden omgeleid. De omleiding duurt tot en met 1 oktober 2021.


De provincie Noord-Holland richt de kruisingen van de Fokkerweg met de N196 en met de Beech-/Boeingavenue opnieuw in. Ook komt er bij de kruising Fokkerweg/N196 een OV-knooppunt. Om het werk bij de kruisingen veilig uit te kunnen voeren, is er begin dit jaar een tijdelijke rotonde bij de kruising Fokkerweg/N196 aangelegd. Ook is de N196 vanaf de Fokkerweg tot aan de Vuursteen (Hoofddorp) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 23 augustus worden op de Fokkerweg eveneens de afslagen van en naar de Beechavenue en Boeingavenue afgesloten. De afsluitingen duren tot en met 1 oktober 2021.


English:

From August 23, 2021, the province of Noord-Holland will be working on the intersection of the Fokkerweg with the Beech- and Boeingavenue in the municipality of Haarlemmermeer. The intersection will be partially closed for this purpose. Traffic on the Fokkerweg can continue straight ahead. Traffic to and from the Beechavenue and Boeingavenue will be diverted with signs. The diversion will last until October 1, 2021.


The province of North Holland is redesigning the intersections of the Fokkerweg with the N196 and with the Beech-/Boeingavenue. There will also be a public transport junction at the Fokkerweg/N196 intersection. In order to be able to carry out the work safely at the intersections, a temporary roundabout was constructed at the Fokkerweg/N196 intersection at the beginning of this year. The N196 from the Fokkerweg to the Vuursteen (Hoofddorp) is also closed to motorized traffic. From August 23, the exits to and from the Beechavenue and Boeingavenue will also be closed on the Fokkerweg. The closures will last until October 1, 2021.


Omleidingen wegverkeer / Traffic diversions

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt over de N201geleid. Lokaal verkeer blijft van de tijdelijke rotonde op de N196 gebruik maken. Ook kan het lokale verkeer over de Fokkerweg blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Bestemmingsverkeer voor de Beechavenue en Boeingavenue wordt omgeleid via de Sikorskylaan. Voor het fietsverkeer wordt de fietstunnel onder de Fokkerweg weer geopend, waarmee (brom-)fietsers tussen de Aalsmeerderbrug en Hoofddorp ongehinderd langs de werkzaamheden kunnen rijden.


English:

Through traffic between Hoofddorp and Uithoorn is routed over the N201. Local traffic will continue to use the temporary roundabout on the N196. Local traffic can also continue to drive on the Fokkerweg during the work. Destination traffic for the Beechavenue and Boeingavenue is diverted via the Sikorskylaan. The bicycle tunnel under the Fokkerweg will be reopened for bicycle traffic, allowing (moped) cyclists between the Aalsmeerderbrug and Hoofddorp to pass the work without hindrance.

Project HOVASZ

De werkzaamheden bij de Fokkerweg maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.


Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.


English:

The work at the Fokkerweg is part of the HOVASZ project (High-quality Public Transport Connection Aalsmeer - Schiphol-South). The new HOV connection is part of the regional HOV network R-net and offers travelers frequent, comfortable and reliable bus transport. In addition to the bus lane, the N196 in the Haarlemmermeer, the Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer and the Koningin Maximalaan in Uithoorn, including the bicycle paths, will be redesigned as a two-lane road for local destination traffic. A major improvement for the quality of life, accessibility and safety in Aalsmeer.


The HOVASZ project is a partnership between the province of North Holland and the municipalities of Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn and the Amsterdam Transport Region. The contractor is Dura Vermeer. HOVASZ is expected to be commissioned at the end of 2021.

474 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page