top of page

Biowarmte installatie on-hold

Meerlanden stopt op dit moment ontwikkeling biowarmte installatie Meerlanden heeft deze week besloten om op dit moment de ontwikkeling van een biowarmte installatie ten behoeve van Park Rijk (Haarlemmermeer) op haar bedrijfsterrein in Rijsenhout te stoppen. Door gewijzigde omstandigheden is het op dit moment niet verantwoord om de noodzakelijke investeringen te doen. De scherpe normen voor luchtemissies, de ontwikkelingen rond de aanscherping van stikstof beleid via de Wet natuurbescherming, het nationale maatschappelijke debat over biomassa en de inschatting van onzekerheden door potentiële leveranciers van een biowarmte installatie leiden tot het uitblijven van aanbiedingen of tot het uitbrengen van aanbiedingen die buiten de financiële ruimte vallen. Als gevolg van deze beslissing zal ook het geplande warmtenetwerk in Park Rijk niet worden aangelegd.

Meerlanden Meerlanden heeft zich sinds haar oprichting in 1997 ontwikkeld van een traditionele afvalinzamelaar tot een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze werkt aan een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen. Door producten, afval- en grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zamelen, verwerken, hergebruiken en recyclen (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Door energie en warmte op te wekken uit reststromen uit de regio. En door zich continu in te zetten voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Samen met haar partners neemt Meerlanden zo actief het voortouw in de transitie naar een circulaire regio. Meerlanden ontwikkelt deze strategie binnen de randvoorwaarden van aanvaardbare maatschappelijke kosten, een gezond rendement voor de aandeelhoudende gemeenten, een goede relatie met belanghebbenden in de omgeving en verantwoordelijk werkgeverschap voor de eigen medewerkers.

De ambitie van Meerlanden: een biowarmte installatie Vanuit haar duurzaamheidsambitie heeft Meerlanden in de afgelopen periode onderzocht of snoeiafval, een reststroom die beschikbaar komt bij regulier onderhoud aan bomen en plantsoenen in de acht gemeenten van haar verzorgingsgebied, ingezet kan worden voor het opwekken van biowarmte voor een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Voor deze reststroom is op dit moment nuttige inzet van de opgewekte warmte de meest waardevolle verwerkingsmogelijkheid. Er is een businesscase ontwikkeld op basis van een inschatting van kosten en baten. Bedrijven in Park Rijk (Haarlemmermeer) hebben zich bereid getoond op te treden als afnemers van biowarmte ter vervanging van hun gasgestookte verwarmingsketels. Daarmee zorgen zij aan de batenkant voor de haalbaarheid van het plan. Het te bouwen warmtenet - de infrastructuur tussen de installatie in Rijsenhout en de afnemers in Park Rijk - biedt bovendien toekomstige leveranciers van restwarmte

(zoals nabijgelegen datacenters) de gelegenheid om aan te sluiten en daarmee de energietransitie in Haarlemmermeer en omgeving verder uit te breiden.

Gewijzigde omstandigheden Helaas is gebleken dat door gewijzigde omstandigheden de kosten van een biowarmte installatie en het warmtenet te hoog worden om een verantwoorde investering te doen. In de aanbesteding van de installatie en het warmtenet is gebleken dat leveranciers zeer terughoudend zijn met inschrijven op aanbestedingen op het gebied van biomassa. Meerlanden heeft vanwege haar duurzaamheidsambitie in de uitvraag aan marktpartijen scherpere eisen ten aanzien van de emissies van stikstof, zwaveldioxide en fijnstof gesteld dan wettelijk vereist. Bovendien mochten de geluidsoverlast en geurhinder niet toenemen. De aangescherpte vergunningseisen vanwege de ontwikkelingen van het stikstofbeleid (Wet natuurbescherming) dwingen extra maatregelen af om de stikstofuitstoot nog verder te verlagen. In combinatie met de strenge contractvoorwaarden vanuit Meerlanden op deze punten vergroot ook dit de onzekerheden voor de leveranciers. Het nationale debat over de duurzaamheid van buitenlandse biomassa en onzekerheid voor de toekomst vanuit de aanpak van COVID-19 hebben de onzekerheid voor de leveranciers verder vergroot. Een groot deel van de leveranciers heeft daardoor afgezien van het doen van een aanbieding. Een klein deel heeft wel een aanbieding gedaan. Bovengenoemde onzekerheden hebben echter een sterk prijsopdrijvend effect gehad. Omdat Meerlanden geen concessies wil doen op het gebied van duurzaamheid heeft Meerlanden de beslissing genomen om op dit moment het project van een biowarmte installatie met Park Rijk te stoppen.

Hoe nu verder? Meerlanden houdt vast aan de strategie om een belangrijke speler te willen zijn in de ontwikkeling van een regionale circulaire economie. Zij blijft trouw aan haar uitgangspunten van duurzaamheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bij de verwaarding van reststromen (van afval naar grondstof). Meerlanden blijft onverminderd inzetten op de verbetering van haar dienstverlening in relatie met de gemeenten in het verzorgingsgebied, de regionale circulaire economie , de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout, de direct omwonenden van het bedrijfsterrein aan de Aarbergerweg en de arbeidsomstandigheden van de eigen medewerkers van Meerlanden op het bedrijfsterrein. Voor vragen neemt u contact op met Bas Boone, woordvoerder Meerlanden, via bboone@meerlanden.nl of 06-42142195.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page