top of page

Polderwarmte

<< English below >>


De voorbereidingen van het Warmtenet op RichPort zijn in volle gang. De afgelopen periode reden er busjes van het bedrijf Geofoxx rond, die op diverse plekken monsters hebben genomen ten behoeve van het bodem- en asfaltonderzoek. Op 16 en 17 april zijn door de firma Groeneveld Sign Systems drie bouwborden bij de ingangen van ons terrein geplaatst. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar eventuele blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog, flora en fauna, archeologie en grondwater. Eind april en in mei worden op diverse plekken proefsleuven gegraven om de ondergrond ter plekke nauwkeurig in kaart te brengen. Dit vormt onderdeel van de nodigde afstemming met de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, hoogheemraadschap Rijnland, Liander, PWN en Waternet, wat allemaal nodig is voordat de eerste schep echt in de grond gaat. Nog voor het begin van de zomervakantie worden de bouwketen van aannemer Nijkamp geplaatst. De leidingen van het warmtenet worden deels onder de rijbanen van de ontsluitingswegen aangelegd. Deze werkzaamheden, uitgevoerd in fases, kunnen invloed hebben op de bereikbaarheid van uw bedrijf. De huurders worden hier bijtijds van op de hoogte gesteld.


<< English version >>


Preparations for the District Heating Network at RichPort are in full swing. Over the past period, Geofoxx company vans have been driving around, taking samples at various locations for soil and asphalt research. On April 16th and 17th, three construction signs were placed at the entrances to our site by the company Groeneveld Sign Systems. In addition, research is being conducted into possible unexploded ordnance from World War II, flora and fauna, archaeology, and groundwater. In late April and May, test trenches will be dug at various locations to accurately map the subsurface. This is part of the necessary coordination with the municipality of Haarlemmermeer, the province of North Holland, the Rijnland water authority, Liander, PWN, and Waternet, all of which are required before the first shovel truly hits the ground. Before the start of the summer vacation, the construction trailers from contractor Nijkamp will be placed. The pipes of the heating network will be partially laid under the lanes of the access roads. These phased works may affect the accessibility of your business. Tenants will be informed in a timely manner.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page