top of page

RichPort and Starpark opt for sustainable energy from 'Polderwarmte'

Updated: Dec 23, 2021


<<Dutch version below>>


The park management boards of RichPort and Starpark and the 'Polderwarmte' heating company will work together to make both business parks in Schiphol-Rijk more sustainable. This step fits in perfectly with the ambition of both RichPort and Starpark to create a working environment with high-quality and sustainable real estate. On December 9, 2021, the parties signed an umbrella agreement for this.


Companies located on the business park are united in the RichPort cooperative and in the Starpark association. The boards and park managers of RichPort and Starpark are working on the future-proofing of the business park in Schiphol-Rijk on several fronts. The realization of a sustainable heat supply for the buildings is one of the many aspects that is being worked on. A sustainable heat supply has a major impact. From the start of the heat supply from the heat network, the share of fossil energy will be reduced by 90% compared to the current situation in which each building is heated with its own central heating boilers.


Save on gas

For almost all buildings at RichPort and Starpark, a technical inventory has been made and a cost comparison has been drawn up. In 95% of the cases, connection to the Polderheat heating network is cheaper than the current gas situation.


This agreement with the business parks is the next step, after Polderwarmte recently reached an agreement with Interxion for the decoupling of residual heat from an adjacent data center.


In addition to achieving sustainability goals, rising gas prices are an additional incentive for companies to reduce gas consumption as much as possible. It is expected that approximately 1.5 million m3 of gas per year will be saved. Five years after the start, this can amount to a saving of 2.5 million m3 gas per year. Since the Interxion data center uses 100% green energy, an immediate saving of 2,500 tons of CO2 per year is achieved. Within five years this can amount to a saving of 4,200 tons of CO2 per year. When all buildings are connected to RichPort and Starpark, approximately 300,000 square meters of GFA will be made more sustainable and this will also lead to a further improvement of the energy labels.


Sustainable business park

“We have been working on making the business park more sustainable for some time now. We are working hard on High-Quality Public Transport (HOV). Schiphol-South junction will be completed shortly and work will continue on mobility with a combination of a bicycle plan, e-steps and electric cars. The collaboration with Polder Warmth is important in order to be able to offer members sustainable heat at competitive prices," said Frans Ooms, chairman of the RichPort cooperative and director of Forward Business Parks 2000 N.V., the company that owns the land at RichPort that has yet to be developed.


Frans Neutelings, owner of the Corvus building, which is located at Starpark and also treasurer of the Starpark association: “As Starpark, we have found a good partnership with RichPort and Polder Warmth. For the benefit of our individual owners, we have been able to make an umbrella agreement with which the members can efficiently make their real estate more sustainable. In Polder Warmth we see an organization that is approaching this subject with a broad vision on the application of various sustainable sources.


“Of course we are pleased that we can use our expertise in the field of heat networks for the business park where we are also located,” said Valentijn Kleijnen, CEO of 'Energie voor Elkaar', the parent organization behind Polder Warmth. As Polderwarmte, we are a locally involved entrepreneur. In addition to the project in Schiphol-Rijk, we are involved in various other projects in the region. Among other things, we are developing an energy hub for sustainable heat based on residual heat from several data centers and an energy hub in Haarlemmerliede based on hybrid heat, residual heat from data centers and green hydrogen production.


2023

It is expected that the heat network for RichPort and Starpark will be completed in the next 2 years and that the heat connections will come into operation. The required work will have a short and therefore limited impact on the environment and the planning is coordinated with those involved. Adjacent companies and other industrial estates have also indicated that they are also interested and want to join the further developments of this heat network, both for heat consumption and for residual heat supply.
RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte


De parkmanagementbesturen van RichPort en Starpark en warmtebedrijf Polderwarmte gaan samenwerken om beide bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk te verduurzamen. Deze stap past uitstekend bij de ambitie van zowel RichPort als Starpark om een werkomgeving te creëren met hoogwaardig en duurzaam vastgoed. Op 9 december 2021 ondertekenden de partijen hiervoor een overkoepelende overeenkomst.


Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein, zijn verenigd in coöperatie RichPort en in de vereniging Starpark. Op meerdere fronten werken de besturen en parkmanagers van RichPort en Starpark aan de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. De realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de panden is een van de vele aspecten waaraan gewerkt wordt. Een duurzame warmtevoorziening heeft grote impact. Vanaf de start van de warmtelevering vanuit het warmtenet zal het aandeel fossiele energie met 90 % worden verlaagd t.o.v. de huidige situatie waarin elk pand met haar eigen cv-ketels wordt verwarmd.


Besparen op gas

Voor bijna alle panden op RichPort en Starpark, is een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld. In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie.


Deze overeenkomst met de bedrijvenparken is een volgende stap, nadat Polderwarmte recentelijk tot overeenstemming is gekomen met Interxion, voor de uitkoppeling van restwarmte van een naastgelegen datacenter.


Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. De verwachting is dat circa 1,5 miljoen m3 gas per jaar wordt bespaard. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot een besparing van 2,5 miljoen m3 gas per jaar. Aangezien het datacenter van Interxion 100% groene stroom gebruikt wordt direct een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar. Wanneer alle panden op RichPort en Starpark aangesloten zijn, is circa 300.000 vierkante meter BVO verduurzaamd en zal dit ook tot een verdere verbetering van de energie labels leiden.


Duurzaam bedrijventerrein

“We zijn al enige tijd bezig om het business park te verduurzamen. Er wordt hard gewerkt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Knooppunt Schiphol-Zuid wordt binnenkort opgeleverd en werken verder aan mobiliteit met een combinatie van een fietsenplan, e-steps en elektrische auto’s. De samenwerking met Polderwarmte is belangrijk om tegen concurrerende prijzen duurzame warmte aan leden te kunnen aanbieden”, aldus Frans Ooms, voorzitter coöperatie RichPort en directeur Forward Business Parks 2000 N.V., het bedrijf dat eigenaar is van de nog te ontwikkelen gronden op RichPort.


Frans Neutelings, eigenaar van het gebouw Corvus, dat zich bevindt op Starpark en tevens penningmeester van de vereniging Starpark: “We hebben als Starpark een goede samenwerking gevonden met RichPort en Polderwarmte. Ten gunste van onze individuele eigenaren hebben we een overkoepelende afspraak kunnen maken waarmee de leden hun vastgoed efficiënt kunnen verduurzamen. We zien in Polderwarmte een organisatie die dit onderwerp met een brede visie op de toepassing van verschillende duurzame bronnen degelijk aanpakt.


“Natuurlijk zijn we blij dat we onze expertise op het gebied van warmtenetten kunnen inzetten voor het bedrijventerrein waar we zelf ook gevestigd zijn”, meldt Valentijn Kleijnen, CEO van Energie voor Elkaar, de moederorganisatie achter Polderwarmte. We zijn als Polderwarmte een lokaal direct betrokken ondernemer. Naast het project in Schiphol-Rijk zijn we in de regio betrokken bij diverse andere projecten. We ontwikkelen onder andere een energy hub voor duurzame warmte op basis van restwarmte uit meerdere datacenters en in Haarlemmerliede een energy hub op basis van hybride warmte, restwarmte uit datacenters en uit groene waterstofproductie.


2023

De verwachting is dat het warmtenet voor RichPort en Starpark de komende 2 jaar wordt gerealiseerd en de warmteaansluitingen in werking treden. De benodigde werkzaamheden zullen een korte en daardoor beperkte impact om de omgeving hebben en de planning wordt met betrokkenen afgestemd. Naastliggende bedrijven en andere bedrijventerreinen hebben aangegeven ook geïnteresseerd te zijn en aan te willen sluiten bij de verdere ontwikkelingen van dit warmtenet, zowel voor warmteafname als voor restwarmtelevering.

88 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page